Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên

các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước

Xem chi tiết tại đây