Nhảy đến nội dung
x

Thông tin nhân sự

Tổ chức nhân sự gồm:

  • Trưởng ban Ban quản trị Cơ sở Bảo Lộc
  • Thường trực Ban quản trị Cơ sở Bảo Lộc
  • Giảng viên, Viên chức, người lao động

 

NHÂN SỰ

Họ và Tên

Học hàm, Học vị

Chức vụ

Email

Nguyễn Ngọc Quyết

Thạc sỹ

Phụ trách Cơ sở Bảo Lộc

nguyenngocquyet@tdtu.edu.vn

Trần Công Thành

Cử nhân

Trợ lý TBQT Cơ sở Bảo Lộc

trancongthanh@tdtu.edu.vn

Trịnh Văn Quảng

Thạc sỹ

Viên chức hành chính

trinhvanquang@tdtu.edu.vn

Trần Văn Minh

Thạc sỹ

Viên chức hành chính

tranvanminh@tdtu.edu.vn

Nguyễn Thị Tường Vy

Cử nhân

Viên chức hành chính

nguyenthituongvy@tdtu.edu.vn

Đỗ Thị Mỹ Hân

Thạc sỹ

Viên chức giảng dạy

dothimyhan@tdtu.edu.vn

Lê Mạnh Cường

Thạc sỹ

Viên chức hành chính

lemanhcuong@tdtu.edu.vn

Nguyễn Thanh Thương

THPT

Nhân viên Bảo vệ

 

Trần Phúc Hạnh

THPT

Nhân viên Bảo vệ

 

Nguyễn Quang Vinh

THPT

Nhân viên Bảo vệ

 

Trần Văn Tưởng

THPT

Nhân viên Bảo vệ

 

Nguyễn Thanh Danh

THPT

Nhân viên Cây xanh

 

Lương Văn Quản

THPT

Nhân viên Cây xanh

 

Trần Doãn Khánh

THPT

Nhân viên Cây xanh

 

Từ Thị Hường

THPT

Nhân viên phục vụ

 

Võ Thị Hòa

THPT

Nhân viên phục vụ

 

Trần Thị Hồng Trâm

THPT

Nhân viên phục vụ